En aquesta subcategoria s'hi inclouen tots els espais internivells i transversals.